Fishermen of Jialing River, Study 5, Chongqing, China, 2016
Fishermen of Jialing River, Study 5, Chongqing, China, 2016
Photo prints: up to 150x120cm